ROMANIA JUDEŢUL HARGHITA
Cosiliul local al comunei Corund

 

R E G U L A M E N T-C A D R U

de organizare şi funcţionare a Consiliului local al comunei Corund

 

 

CAPITOLUL I.

Dispoziţii generale

 

Art.1. Consiliul local comunal este compus din consilieri, aleşi prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat, conform legii, pe listele partidelor politice şi direct candidaţi independenţi, având în componenţa sa un număr de 15 consilieri.

Art.2. Organizarea şi funcţionarea consiliului local comunal are la bază:

 • Constituţia României - art.120(I)

 • Legea administraţiei publice locale nr.215/2001 republicat,cu modificările şi completările ulterioare

Legea nr.67/2004 privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale republicată,cu modificările şi completările ulterioare.

Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică

 • Legea nr.393 Lege privind Statutul aleşilor locali

 • Ordonanţa nr.35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale,aprobată şi modificată prin Legea nr.673/2002.

Art.3. Structura politică a consiliului local comunal, ales la 10 iunie 2012 şi este următoarea:

 • 15 consilieri aparţin Uniunea Democrată Maghiară din România

 

 

CAPITOLUL II.

Constituirea consiliului local comunal

Alegerea viceprimarului şi a comisiilor pe domenii de specialitate

 

SECŢIUNEA I

ŞEDINŢA DE CONSTITUIRE A CONSILIULUI LOCAL

 

Art.4. Conform prevederilor art.31 din Legea nr.215/2001, prefectul convoacă consiliul local şi primarul ales în şedinţă de constituire.

Art.5. (1) Şedinţa de constituire este condusă de către cel mai în vârstă consilier, asistat de doi consilieri dintre cei mai tineri.

 1. Şedinţa de constituire este deschisă de către secretarul comunei.

Art.6. (1) Ordinea de zi a şedinţei de constituire este următoarea:

I -Alegerea comisiei de validare.

II -Validarea sau invalidarea mandatelor consilierilor aleşi.

III - Depunerea jurământului de către consilierii ale căror mandate au fost validate.Declararea consiliului ca legal constituit.

IV –Alegerea preşedintele primei şedinţă.

Prezentarea validării alegerii primarului şi depunerea jurământului de către acesta.

V - Alegerea viceprimarului comunei şi depunerea jurământului.

VI - Stabilirea numărului, domeniilor de activitate şi componenţă nominală a comisiilor de specialitate a consiliului local.

VII.-Adoptarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului local al comunei Corund

 

 1. Ordinea de zi se supune aprobării consilierilor prezenţi .

 2. Dacă, din diferite motive, lucrările şedinţei se întrerup înaintea de a fi declarat constituit consiliul local comunal va fi convocată, de către prefect, o nouă şedinţă.

Art.7. (1) Potrivit art.31 alin.2 din Legea nr.215/2001, republicat,cu modificările şi completările ulterioare,consiliul local comunal alege pe întreaga durată a mandatului său, comisia de validare, formată din trei membri.

 1. Alegerea comisiei de validare se face prin vot individual deschis prin ridicarea de mâini. Aceaste îşi alege un preşedinte şi un secretar.

Art.8. (1) După ce preşedintele de vârstă face cunoscute dispoziţiile art.31, alin.3-5 din Legea nr.215/2001, republicat,cu modificările şi completările ulterioare

cere comisiei de validare să se retragă, pentru a examina legalitatea alegerii fiecărui consilier şi întocmirea procesului –verbal anexa nr.1 din O.G. 35/2002.-

 1. La lucrările comisie de validare participă şi secretarul comunei, care pune la dispoziţia acestea documentele privind alegerile şi dă, după caz, explicaţiile necesare.

Art.9. (1) Comisia de validare verifică:

 • existenţa unor incompatibilităţi,

 • încălcarea condiţiilor de eligibilitate şi dacă alegerea vreunui consilier s-a făcut prin fraudă electorală

 1. Raportul comisiei de validare va cuprinde:

 • numărul candidaturilor depuse de fiecare partid, alianţă politică, alianţă electorală, candidaţi independenţi

 • dacă au existat contestaţii şi cum au fost soluţionate

 • numărul total al alegătorilor şi numărul alegătorilor prezenţi la vot

 • numărul voturilor valabil exprimate pentru fiecare partid, alianţă politică, alianţă electorală, candidat independent,

 • numărul voturilor nule

 • numărul mandatelor obţinute, numele şi prenumele consilierilor aleşi în consiliul local comunal,

 • structura consiliului local comunal în funcţie de profesie, vârstă, sex,studii şi naţionalitate

 • concluziile şi propunerile comisiei cu privire la validarea sau invalidarea mandatelor consilierilor aleşi

 1. Procesul verbal va fi semnat de preşedinte, secretar şi toţi membrii comisiei prezenţi, după modelul anexa nr.1

Art.10. (1) La reluarea în plen a lucrărilor şedinţei preşedintele comisiei de validare va prezenta raportul privind validarea fiecărui consilier.

 1. Validarea sau invalidarea mandatelor de consilier se face prin vot deschis, astfel:

 • preşedintele de şedinţă citeşte numele şi prenumele fiecărui consilier în ordine alfabetică al cărui mandat se supune validării şi consultă pe cei prezenţi dacă sunt observaţii,

 • după argumentarea observaţiilor se supune la vot propunerea de validare, consilierul al cărui mandat se validează nu participă la vot.

 • apoi după caz, se supun la vot propunerile de invalidare.

Art.11. Dacă sunt cazuri de incompatibilitate sau de consilieri care au renunţat în scris la mandat înainte de validare, se va proceda la verificarea legalităţii alegerii supleanţilor şi la validarea mandatului acestora,dacă sunt îndeplinite prevederile art.92, alin. 1,2 ,3 din Legea nr.67/2004, pentru alegerea autorităţilor administraţiei publuce locale republicată,cu modificările şi completările ulterioare.

Art.12. Hotărârea privind validarea sau invalidarea mandatelor de consilier poate fi atacată de cei interesaţi, la instanţa de contencios administrativ, în termen de 5 zile de la adoptare, sau de la comunicare în cazul celor absenţi de la şedinţă.

Art.13. (1) După validarea mandatelor de consilieri se procedează la depunerea jurământului, potrivit art.32, alin.l din Legea administraţiei publice locale.

 1. Procedura de depunere a jurământului este următoarea:

-Secretarul comunei invită pe cei prezenţi să se ridice în picioare, după care citeşte textul jurămăntului.

Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac, cu bună- credinţă, tot ceea ce stă în puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Corund.

Aşa să-mi ajute Dumnezeu !.”

După care consilierii validaţi se vor prezente, în ordine alfabetică, în faţa unei mese special amenajate, pa care se află un exemplar din constituţie şi Biblie. Consilierul va pune mâna stănga atât pe Constituţie căt şi dacă este cazul, pe Biblie , va pronunţa cuvântul jur după care va semna jurământul de credinţă, care va fi imprimat pe un formular special.

 1. Jurământul se semnează în două exemplare. Un exemplar se păstrează la dosarul de validare, iar al doilea se înmănează consilierului.

Art.14. În cazul în care consilierul declarat ales renunţă la mandat înainte de validare sau refuză să depună jurământul , se supune validării mandatul primului supleant înscris pe lista partidului politic, dacă până la validarea mandatului partidele şi alianţele politice confirmă în scris apartenenţa la partid, conform art.33 din Legea nr.215/2001, republicat,cu modificările şi completările ulterioare.

În cazul în care locurile rămase vacante nu pot fi completate cu supleanţi, iar numărul de consilieri se reduce sub jumătate plus unu, se vor organiza alegeri parţiale pentru completare, în termen de 90 zile,cu excepţia ultimului an înainte de expirarea duratei normale a mandatului când nu se mai organizează alegeri pentru aleşii locali,conform art.131 alin.2 din Legea nr.67/2004,republicată,cu modificările şi completările ulterioare.

Art.15. După depunerea jurământului, de către majoritatea consilierilor locali validaşi, preşedintele de vârstă declară consiliul local constituit, aceasta rezultând şi din hotărârea nr.3 ,potrivit art.34 alin.2 Legea nr.215/2001 republicată,cu modificările şi completările ulterioare ce se semnează de preşedinte şi asistenţi ai preşedintelui de vârstă se contrasemnează de către secretarul comunei.

După declararea ca legal constituit a consiliului,consilierilor în funcţie li se eliberează o legitimaţie care atestă calitatea de membru al consiliului,potrivit art.8 din Legea nr.393/2004,pe lângă legitimaţie,consilierii primesc şi un semn distinctiv al calităţii lor de reprezentanţi aleşi ai colectivităţii locale,pe care au dreptul să îl poarte pe întreaga durată a mandatului şi pe care îl pot păstra chiar şi după încetarea acestuia,cu titlu evocativ.

 

SECTIUNEA A II-A

ALEGEREA PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, DEPUNEREA JURĂMÂNTULUI DE CĂTRE PRIMAR. ALEGEREA VICEPRIMARULUI

Art.16. După declararea Consiliului local deja legal constituit se procedează la alegerea preşedintelui de şedinţă,potrivit art.35 alin 1 din Legea nr.215/2001 republicată,cu modificările şi completările ulterioare . Alegerea se face prin votul deschis al majorităţii consilierilor în funcţie.

Durata mandatului preşedintelui de şedinţă nu poate fi mai mare de 3 luni.

Art.17. Preşedintele de şedinţă exercită următoarele atribuţii principali.

 1. Conduce şedinţele Consiliului local

 2. Supuse votului consilierilor proiectele de hotărâri asigură numărarea voturilor şi anunţă rezultatul votării, cu precizarea voturilor pentru, a voturilor contra şi a abţinerilor.

 3. Semnează hotărâriile adoptată de consiliul local, chiar dacă a votat împotriva adoptării acestora, precum şi procesul verbal.

 4. Asigură menţinerea ordinii şi respectarea regulamentului de desfăşurare a şedinţelor.

 5. Supune votului consilierilor orice problemă care intră în competenţă de soluţionarea a consiliului

 6. Aplică, dacă este cazul , sancţiunile prevăzute de statutul aleşilor locali sau propune consiliului aplicarea unor asemenea sancţiuni.

Art.18. (1) După preluarea conducerii lucrărilor consiliului de către preşedintele de şedinţă se trece la ceremonia de depunerea a jurământului de către primar, prevăzut la 32 alin (1) din Legea nr.215/2001, republicat,cu modificările şi completările ulterioare dacă procedura de validare a mandatului a fost finalizat.

(2Judecătorul desemnat de preşedintele judecătoriei care a validat mandatul prezintă în faţa consiliului hotărârea de validare.

(3) În cazul în care primarul refuză să depună jurământul este considerat demisionat de drept.

 1. După depunerea jurământului,primarului i se înmânează legitimaţia,care va fi semnată de preşedintele de şedinţă,un semn distinctiv al calităţii de primar,precum şi eşarfa în culorile drapelului naţional al României.

Art. 19.- (1) Aşa cum se prevede la art. 57(1) din Legea 215/2001 republicat,cu modificările şi completările ulterioare comunele au câte un viceprimar aleş, cu votul secret al majorităţii consilierilor în funcţie, pe durata exercitării mandatului,viceprimarul îşi păstrează statutul de consilier local.

(2). Propunerea pentru funcţia de viceprimar poate fi făcută de către consilieri, iar votul este secret, exprimat pe buletinul de vot.

(3). În cazul în care nici unul dintre candidaţi nu a întrunit votul majorităţii consilierilor în funcţie, se organizează un al doilea tur de scrutin, la care participă candidaţii situaţi pe primele două locuri. Va fi declarat ales viceprimar candidatul care a întrunit votul majorităţii consilierilor în funcţie.

(4). Dacă viceprimarul nu va fi ales nici la al doilea tur de scrutin se va repeta votul, ori se va amâna pentru şedinţa următoare.

Art.20. Mandatul viceprimarului are o durată de 4 ani şi expiră odată cu cel al primarului.

  

SECTIUNEA A III-A

ORGANIZAREA COMISIILOR DE SPECIALITATE

Art.21. (1) Potrivit dispoziţiilor art.54 din Legea nr.215/2001 republicat,cu modificările şi completările ulterioare „după constituire, consiliul local stabileşte şi organizează comisii de specialitate,pe principalele domenii de activitate.”

(2). Numărul comisiilor şi domeniile de activitate în care acţionează se stabilesc în şedinţa de constituire a consiliului local, avându-se în vedere atribuţiile acestuia şi nr.de consilieri, astfel ca o comisie să aibă cel puţin 3 consilieri.

(3). În funcţie de necesităţi, consiliul local va pute a modifica nr.,denumirea şi componenţa comisiilor de specialitate.

(4). Fiecare consilier poate face parte din 1-3 comisii.

Art.22. Consiliul local comunal are un număr de 3 comisii de specialitate, pe următoarele domenii de activitate:

 1. Buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat, construcţii, comerţi, prestări agricole şi silvice.

 2. Învăţământ, sănătate, cultură, sport, tineret şi asistenţă socială.

 3. Administraţia publică locală, juridică, apărarea drepturile cetăţenilor şi relaţii externe.

Art.23. (1) Stabilirea numărului, domeniile de activitate şi componenţa comisiilor de specialitate se fac prin vot deschis, cu votul majorităţii consilierilor prezenţi.

 1. La cererea a cel puţin o treime din numărul membrilor săi, consiliul local poate să organizeze o comisie de analiză care, după verificări, prezintă un raport în şedinţa consiliului, pentru a stabili adevărul în cauza pentru care a fost înfiinţată.

 

CAPITOLUL III.

Funcţionarea consiliului local comunal 

SECŢIUNEA I.

CONVOCAREA CONSILIULUI LOCAL 

Art.24. Potrivit art.39 din Legea nr.215/2001 republicată,cu modificările şi completările ulterioare consiliul local se întruneşte în şedinţă ordinară, lunar, la convocarea primarului, cu 5 zile înainte, ori de câte ori este nevoie, la cererea primarului sau a cel puţin unei treimi din numărul consilierilor, convocată cu 3 zile înainte. În caz de forţă majoră convocarea se face de îndată.

Art.25. Data la care urmează să aibă loc şedinţa ordinară din luna următoare şi ordinea de zi, se menţionează în procesul verbal al şedinţei în care se stabileşte.

Art.26. În dispoziţia primarului pentru convocarea consiliului local în şedinţă se vor menţiona: ordinea de zi, data, ora, şi locul şedinţei, aducându-se la cunoştinţa consilierilor şi locuitorilor comunei, prin orice mijloace de publicitate, de către secretarul comunei, în termenul prevăzut la art.24 din prezentul regulament.

Art.27. În comunele în care cetăţenii aparţinând unei minorităţii naţionale au o pondere de peste 20% din nr.locuitorilor ordinea de zi se aduce la cunoştinţă publică şi în limba maternă.

SECŢIUNEA A II-A

PREGĂTIREA ŞEDINŢELOR CONSILIULUI LOCAL

 

Art.28. (1) Pregătirea şedinţelor consiliului local se face pe baza unui PROGRAM elaborat de secretarul comunei, cu consultarea primarului, viceprimarului şi, după caz, a funcţionarilor din aparatul propriu.

 1. În programul de pregătire a şedinţei se vor prevedea:

 1. măsuri pentru aducerea ordinii de zi la cunoştinţa locuitorilor şi a consilierilor.

 2. responsabilităţi concrete pentru elaborarea materialelor ce se vor supune spre dezbatere şi adoptare în consiliului.

 3. data la care trebuie să fie elaborate materialele, în special proiectele de hotărâre, pentru a fi puse la dispoziţia comisiilor de specialitate, pentru studiu şi avizare.

 4. pregătirea sălii pentru desfăşurarea şedinţei

 5. alte măsuri

 1. Prin grija secretarului comunei, materialele ce urmează a fi prezentate în şedinţă, vor fi multiplicate şi puse la dispoziţia consilierilor, cu cel puţin 2 zile înainte de şedinţă.

 

SECŢIUNEA A III-A

DESFĂŞURAEA ŞEDINŢELOR CONSILIULUI LOCAL 

Art.29. Prezenţa consilierilor la şedinţele consiliului local se evidenţiază într-un registru sau într-un tabel nominal de prezenţă, de către secretarul comunei.

Art.30. Lucrările şedinţei consiliului local sunt conduse de către un preşedinte ales dintre consilieri, cu votul majorităţii consilierilor prezenţi.

Art.31.(1) După ce anunţă prezenţa consilierilor, precizând că şedinţa este legal constituită, fiind prezenţi majoritatea consilierilor, iar în cazurile prevăzute la art.45(3) din Legea nr.215/2001 cel puţin două treimi, primarul prezintă proiectul ordinii de zi a şedinţei, întreabă dacă sunt observaţii şi-l supune la vot.

 1. Potrivit art.43 din Legea nr.215/2001 republicat,cu modificările şi completările ulterioare ,ordinea de zi nu poate fi modificată decât pentru problemele urgente şi cu votul majorităţii consilierilor prezenţi.

 2. Potrivit art.44 din Legea nr.215/2001 republicat,cu modificările şi completările ulterioare ,proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi a şedinţei consiliului local nu pot fi dezbătute dacă nu sunt însoţite de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului şi de raportul comisiei de specialitate a consiliului.

Art.32. (1) Preşedintele de şedinţă dă cuvântul secretarului comunei, pentru a prezenta procesul verbal al şedinţei anterioare a consiliului local, acesta intreabă dacă sunt observaţii, după care îl supune la vot.

 1. Procesul verbal în care se consemnează dezbaterile şi hotărârile consiliului poate să fie multiplicat şi înmânat consilierilor în timp util. În aceste caz nu va mai fi citit în şedinţa în care se supune spre aprobare.

Art.33. Înainte de a intra în ordinea de zi, primarul comunei va informa despre modul de aplicare a hotărârilor adoptate anterior.

Art.34. (1) Dezbaterile şi aprobările asupra problemelor de la ordinea de zi se fac, separat, pentru fiecare punct, în ordinea strictă în care acestea sunt înscrise pe ordinea de zi aprobată.

 1. Proiectele de hotărâre şi materialele ce fac obiectul fiecărui punct de la ordinea de zi (expuneri, rapoarte, informări, avize, etc.), se prezintă de către cei ce le-au iniţiat: consilieri, primar, viceprimar, secretarul comunei.

 2. În şedinţele consiliului local pot prezenta informări, cu privire la problemele de interes general, şi conducători ai instituţiilor care îşi desfăşoară activitatea în comună şi care aparţin servicilor descentralizate ale unor ministere sau altor autorităţi centrale.

Art.35. (1) La dezbaterile ce au loc pe marginea problemelor de la ordinea de zi, consilierii pot lua cuvântul numai dacă le este acordat de preşedinte, cel mult de 2 ori la aceeaşi problemă.

 1. Consiliul poate hotărâ ca la dezbateri să poată lua cuvântul şi invitaţii, care participă la şedinţă.

Art.36. (1) În cazul în care lucrările şedinţei sunt perturbate, de către persoane care nu sunt consilieri, preşedintele de şedinţă poate să întrerupă lucrările acestea şi să ceară părăsirea sălii de către cei în cauză.

Persoanele care asistă la şedinţele publice,invitate sau din proprie iniţiativă ,trebuie să respecte prezentul Regulament de organizare şi funcţionare.

În cazul în care preşedintele de şedinţă constată că o persoană a încălcat regulamentul ,va dispune avertizarea şi în ultimă instanţă ,evacuarea acestuia.

 1. Preşedintele trebuie să asigure şi disciplina în sală, să anunte rezultatul votării, hotărârile adoptate şi să le semneze.

Art.37. Dezbaterile din cadrul fiecărei şedinţe se consemnează într-un proces verbal care, împreună cu documentele supuse spre dezbatere şi aprobare, formează dosarul şedinţei, care va fi numerotat, sigilat şi semnat de preşedintele de sedinţa, de secretarul comunei.

 

CAPITOTUL IV.

Actele consiliului local comunal 

SECŢIUNEA I.

PROCEDURA INIŢIERII PROIECTELOR DE HOTĂRÂRI 

Art.38. Potrivit art.45(1) din Legea nr.215/2001, în exercitarea artibuţiilor ce-i revin, consiliul local adoptă hotărâri.

Art.39. (1) Proiectele de hotărâri pot fi iniţiate de către primar, şi consilierii consiliului local şi cetăţeni.

 • în cadrul procedurilor de elaborare a proiectelor de acte normative autoritatea administraţiei publice are obligaţia să publice un anunţ referitor la această acţiune

 • anunţul referitor la elaborarea unui proiect de act normativ va fi adusă la cunoştinţă publică,cu cel puţin 30 de zile înainte de supunerea spre analiză,avizare şi aprobare de către autorităţile publice.

 • Proiectul de act normativ se transmite spre analiză şi avizare Consiliului local numai după definitivare,pe baza observaţilor şi propunerilor formulate.

 • Consiliul local este obligată să decidă organizarea de întîlniri în care să dezbată public proiectul de act normativ,dacă acest lucru a fost cerută în scris

 • Participarea persoanelor interesate la lucrările şedinţelor publice se va face în următoarea condiţii:

 • anunţul privind şedinţa publică se afişează la sediul Consiliului local înainte cu cel puţin 3 zile de la desfăşurare,

 • anunţul trebuie adus la cunoştinţa cetăţenilor şi a asociaţilor ,care au prezentat sugestii,propuneri în scris,

 • anunţul va conţine data, ora, locul de desfăşurare a şedinţei şi ordinea de zi,

 1. Proiectul de hotărâre va fi sustinut printr-o expunere de motive, din care trebuie să rezulte:

 • cadrul juridic care conferă consiliului local competenţa în probleme aflată la ordinea de zi şi face obiectul proiectului de hotărâre;

 • fundamentarea în fapt a proiectului de hotărâre;

 • obiectivele ce se urmăresc;

 • termenele ce se prevăd pentru realizarea obiectivelor propuse;

 • răspunderi concretepentru aplicarea în viaţă a hotărârii;

 • Proiectul de hotărâre, împreună cu expunerea de motive şi raportul compartimentului de specialitate, va fi prezentat secretarului comunei, care îl va analiza pentru legalitate, conform art.85(1) lit.”c” din Legea nr.215/2001 republicat,cu modificările şi completările ulterioare

 1. Proiectul de hotărâre, avizat de secretar şi documentaţia anexată, este înaintat de acesta comisiei de specialitate din domeniul respectiv, pentru avizare, conform art.19 litera c din O.G. 35/2002.-

 

SECTIUNEA A II-A

DEZBATEREA ŞI ADOPTAREA PROIECTELOR DE HOTĂRÂRI

 

Art.40.(1) Proiectele de hotărâri, împreună cu rapoartele şi avizele prevăzute la art.39 din prezentul regulament, se supun dezbaterii consiliului local în şedinţa pe a cărei ordine de zi figurează problema respectivă.Prezentarea pe scurt a proiectului de hotărâre se face de către iniţiator,apoi se dă cuvântul preşedintelui comisiei de specialitate şi dacă este cazul,cine a întocmit raportul.

În prealabil se prezintă expunerea de motive şi avizul comisiei de specialitate, chiar dacă acesta este negativ.

 1. Dacă şi avizul secretarului comunei este negativ acesta va trebui să prezinte motivaţiile legale.

 2. Pentru a participa la dezbateri pe marginea proiectelor de hotărâre de la ordinea de zi, preşedintele de şedinţă dă cuvântul consilierilor, în ordinea înscrierii la cuvânt.

 3. Propunerile de îmbunătăţire a proiectului de hotărâre făcute în timpul dezbaterilor, precum şi cele cuprinse în rapoartele ce-l însoţesc, vor fi soluţionate fiecare în parte, prin vot, efectuându-se modificările necesare.

 4. Dacă, urmare a propunerilor de amendare a proiectului de hotărâre supus dezbaterii, este necesar să se amâne adoptarea pentru şedinţa următoare a consililui local, în vederea aprofundării temeinice a modificărilor şi completărilor, acesta va hotărî în consecinţă.

Art.41. Proiectele de hotărâre definitivate se supun la vot de către preşedintele de şedinţă, pe articole şi în întregime, fiind adoptate conform art.45 din Legea nr.215/2001 republicat,cu modificările şi completările ulterioare.

Art.42.(1) Hotărârile se adoptă de către consiliul local comunal prin vot deschis, în afară de cazurile în care se hotărâşte să fie adoptate prin vot secret.

 1. Votul deschis se exprimă prin ridicare de mână sau prin apel nominal, în care caz va fi strigat fiecare consilier, care pronunţă cuvîntul „pentru” sau „contra”.

 2. Fiecare hotărâre este adoptată dacă întruneşte numărul de voturi prevăzut de lege, pentru problema respectivă.

(4) Adoptarea hotărârilor este în competenţa exclusivă a consiliului local.

 

SECŢIUNEA A III-A

SEMNAREA, COMUNICAREA ŞI APLICAREA HOTĂRÂRILOR 

Art.43.Hotărârile adoptate de consiliul local vor fi finalizate de secretarul comunei, prin întroducerea în conţinutul lor a modificărilor şi completărilor stabilite ca efect a votului. Ele vor fi contrasemnate de secretar şi prezentate preşedintelui care a condus şedinţa, pentru a le semna,secretarul nu va contrasemna hotărârea în cazul în care consideră că aceasta este ilegală.

Art.44. După semnare, fiecare hotărâre va fi înregistrată în registrul de înregistrare începând cu numărul 1 în fiecare an în ordinea adoptării.

Art.45. Secretarul comunei va comunica şi înainta, în termen de 10 zile, dacă legea nu prevede altfel, autorităţiilor şi persoanelor interesate, hotărârile adoptate de consiliul local, luând măsuri pentru aducerea la cunoştinţă publică a hotărârilor şi dispoziţiilor de interes general, aşa cum se prevede la art.48 (2) din Legea nr.215/2001 republicat,cu modificările şi completările ulterioare.

Art.46. Hotărârile adoptate de consiliul local fără avizul şi contrasemnătura secretarului comunei vor fi înaintate prefectului judeţului, în cel mult 3 zile de la adoptare.

Art.47. Hotărârile cu caracter normativ precum şi cele privind bugetul şi stabilirea de taxe şi tarife vor fi comunicate tuturor autorităţilor locale şi aduse în cunoştinţa publică, prin orice mijloace de publicitate.

Art.48. Hotărârile cu caracter normativ vor fi aduse la cunoştinţa publică numai după expirarea termenului de 30 zile, în care prefectul poate să le atace, la istanţa de contencios administrativ, iar dacă au fost atacate, numai după rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti de respingere a acţiunii prefectului.

Art.49. La dosarele cu lucrările şedinţelor consiliului local se vor depune copii ale hotărârilor adoptate, iar originalele se vor păstra la secretarul comunei, într-un dosar special.

Art.50. (1) Secretarul comunei va conduce un REGISTRU scadenţar pentru urmărirea modului de împlinire a sarcinilor ce rezultă din hotărâriile normative ale consiliului local, care va avea următoarele rubrici:

 • nr. curent;

 • nr. şi data hotărârii;

 • titlul hotărârii;

 • conţinutul (în rezumat) al sarcinii ( măsurii ) stabilite;

 • termenul de îndeplinire;

 • cine răspunde de îndeplinire;

 • modul de îndeplinire;

 1. Datele necesare completării la zi a registrului scadenţar cu privire la stadiul îndeplirii sarcinilor din hotărâriile consiliului local vor fi cerute, în scris, de la cei vizaţi prin hotărâriile respective.

 

CAPITOLUL V

Atribuţiile şi funcţionarea comisiilor de specialitate ale consiliului local comunal. 

SECTIUNEA I

ATRIBUŢIILE COMISIILOR DE SPECIALITATE

Art.51. Comisiile de specialite ale consiliului local comunal, organizate conform prevederilor art.15. din OG/35/2002 şi art. 21, 22, 23 din prezentul Regulament, sunt organisme de lucru ale consiliului local, care au următoarele atribuţii:

 1. Analizează proiectele de hotărâre ale consiliului local

 2. Se pronunţă asupra altor probleme trimise de consiliul local spre avizare;

 3. Avizează proiectele de hotărâri din domeniile lor de activitate, care nu au fost iniţiate de ele;

 4. Efectuează verificări şi analize în domeniile lor de activitate şi prezintă consiliului local raportul de specialitate

 5. Îndeplinesc şi alte sarcini stabilite de consiliului local comunal;

 

SECTIUNEA A II-A

FUNCTIONAREA COMISIILOR DE SPECIALITATE

 

Art.52.(1) În prima şedinţă a comisiei de specialitate, aceasta îşi alege un preşedinte şi un secretar.

 1. Preşedintele comisiei, având următoarele atribuţii:

a.) asigură reprezentarea comisiei în raporturile acestea în consiliul local şi cu celelalte comisii

b.)convoacă şi conduce şedinţele comisiei;

c.)convoacă şedinţele comisiei

 1. propune ca la lucrările comisiei să participă şi alte persoane din afara acesteia, dacă apreciată că este necesar

 2. participă la lucrările celorlalte comisie pe care examinează probleme de prezintă în importanţă pentru comisia pe care o conduce

 3. susţine în şedinţele de consiliu avizele formulate de comisie

 4. anunţă rezultatul votării, pe baza datelor comunicate de secretar

 1. Comisia îşi stabileşte obiective şi acţiuni de lucru, iar preşedintele acesteia va fixa măsurile şi modalităţile de lucru, necesare realizării obiectivelor respective: membrii comisiei care răspund, termene etc...

Art. 53. Secretarul comisiei îndeplineşte următoarele atribuţii principale

 1. Efectuează apelul nominal şi ţine evidenţe participării la şedinţe a membrilor comisiei.

 2. Numără voturile şi îl informează pe preşedinte asupra cvorumului necesar pentru adoptarea fiecărei hotărâri şi asupra rezultatului votării.

 3. Asigură redactarea avizelor şi proceselor şi proceselor verbale ect.

Art 54 Pentru îndeplinirea atribuţiilor cele revin, comisiile de specialitate pot antrena în realizarea studiilor, verificărilor şi analizelor ce le efectuează funcţionari din aparatul propriu al consiliului local, precum şi diverşi specialişti.

Art 55. (1) Şedinţele comisiilor de speciallitate se ţin cu participarea a cel puţin 2 treimi din numărul membriilor lor, iar dezbateriile, inclusiv aprobarea studiilor, analizelor, avizelor etc, se vor consemna în procesul verbal al şedinţei, întocmit de secretar şi semnat de preşedinte şi membri.

 1. Procesul verbal al şedinţei comisiei va constitui, împreună cu un exemplar al studiului, avizului, etc, dovada necesară pentru plata îndemnizaţiei de consilieri.

 

CAPITOLUL VI

Exercitarea mandatului de consilier

SECTIUNEA I

NORME PRIVIND EXERCITAREA MANDATULUI DE CONSILIER 

Art 56. În conformitate cu art.25 din Legea nr.215/2001, republicat,cu modificările şi completările ulterioare în asigurare liberului exerciţiu al mandatului, consilierii îndeplinesc o funcţie de autoritate publică, beneficiind de dispoziţiile legii penale cu privire la persoanele care îndeplinesc o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat.

-În exercitarea mandatului,aleşi locali sunt în serviciul colectivităţii,fiind ocrotiţi de lege. Libertatea de opinie şi de acţiune în exercitarea mandatului alesului local este garantată.

-Aleşii locali nu pot fi traşi la răspundere juridică pentru opiniile politice exprimate în exercitarea mandatului.

-Reţinerea,arestarea sau trimiterea în judecată penală ori contravenţională a aleşilor locali,precum şi faptele săvârşite care au determinat luarea măsurilor se aduc la cunoştinţă atât autorităţii administraţiei publice din care fac parte,cât şi prefectului,în termen de cel mult 24 ore,de către organele care au dispus măsurile respective.

-Pe întreaga durată a mandatului,aleşii locali se consideră în exerciţiul autorităţii publice şi se bucură de protecţia prevăzute de legea penală.

-De aceeaşi protecţie juridică beneficiază şi membrii familiei – soţ,soţie şi copii – în cazul în care agresiunea împotriva acestora urmăreşte nemijlocit exercitarea de presiuni asupra alesului local în legăturî cu exercitarea mandatului său.

Art 57. Schimbăriile apărute în activitatea consilierului în timpul exercitării mandatului se aduc la cunoştinţa consiliului, în cel mult 10 zile de la apariţia acestora.

Art.58. Consilierul are dreptul la diurnă de deplasare, plata cheltuielilor de transport şi de cazare, pentru activităţiile privind exercitarea mandatului.

 

SECTIUNEA A II-A

DREPTURI ALE CONSILIERILOR LOCALI

Art 59. În exercitarea mandatului, consilierii locali au următoarele drepturi:

 1. să candideze pentru alegerea în funcţia de viceprimar, să facă parte dintr-o comisie de specialitate, să participe la activitate acesteia, precum şi la şedinţele celorlalte comisii,

 2. să iniţieze proiecte de hotărâre şi să prezinte amendamente la proiectele de hotărâre iniţiate de primar, de alţi consilieri

 3. să participă la dezbaterea problemelor de la ordinea de zi a şedintelor consiliului local şi să adreseze întrebări şi interpelări

 4. să primească îndemnizaţie de şedinţă în cuantumul şi în condiţiile stabilite de legii.

 5. aleşii locali care folosesc autoturismul de proprietate personală sau mijloacele de transport în comun pentru a se deplasa din localitatea în care domiciliază în localitatea în care se desfăşoare şedinţa consiliului local vor primi contravaloarea transportului.

 6. aleşii locali beneficiază de plata cursurilor de pregătire,formare şi perfecţionare profesională organizate de instituţii specialşizate,în decursul mandatului,conform hotărârii consiliului local.

 7. Dreptul aleşilor locali de a avea acces la orice informaţie de interes public nu poate fi îngrădit

 8. Autorităţiile administraţiei publice centrale şi locale,instituţiile,serviciile publice,precum şi persoanele juridice de drept privat sunt obligate să asigure informarea corectă a aleşilor locali,potrivit competenţelor ce le revin,asupra treburilor publice şi asupra problemelor de interes local.

 9. Dreptul de asociere este garantat aleşilor locali,în virtutea mandatului reprezentativ acordat de colectivităţile locale,structurile asociative legal constituite ale aleşilor locali vor fi consultate de către autorităţile adm.publ.centrale în toate problemele de interes local.

 10. În urma îndeplinirii unor misiuni oficiale,aleşii locali sunt obligaţi să prezinte la prima şedinţă ordinaă de consiliu,un raport privind deplasările efectuate în cazul primarului,viceprimarului şi consilierilor locali,termenul maxim de depunere a raportului este de 30 zile, iar în cazul nerespectării prevederilor aleşii locali vor suporta cheltuielile deplasării.

 

SECTIUNEA A III-A

OBLIGAŢIILE CONSILIERILOR LOCALI 

Art 60. Consilierii locali au următoarele obligaţii:

 1. să respecte Regulamentul de funcţionare a consiliului local,

 2. să participe la şedinţele consiliului local, la activitatea comisiilor de specialitate şi la şedinţele acestora,

 3. să-şi motiveze absenţele de la şedinţele consiliului local,

 4. să se abţină de la vot atunci când hotărârile ce se iau privesc persoana sa ori rudele apropiate până la gradul IV inclusiv.

 5. Aleşii locali,în calitate de reprezentanţi ai colectivităţii locale,au îndatorirea de a participa,pe durata mandatului,la exercitarea funcţiilor autorităţilor adm.publ. locale din care fac parte sau pe care le reprezintă,cu bună –credinţă şi fidelitate faţă de ţară şi de colectivitate care i-a ales,sunt obligaţi să respecte Constituţia şi legile ţării,precum şi regulamentul de funcţionare a consiliului,să se supună regulilor de curtoazie şi disciplină şi să nu folosească în cuvântul lor sau în relaţiile cu cetăţenii expresiii injurioase,ofensatoare ori calomnioase.

 6. Aleşii locali sunt obligaţi să menţioneze expres situaţiile în care interesele lor personale contravin intereselor generale,în cazurile în care interesul personal nu are caracter patrimonial,consiliile locale pot permite participarea la vot a consilierului.

 7. Aleşii locali sunt obligaţi la probitate şi discreţie profesională.

 8. Aleşii locali sunt obligaţi să dea dovadă de cinste şi corectitudine,este interzis alesul local să ceară,pentru sine sau pentru altul,bani,foloase materiale sau alte avantaje.

 9. Aleşii locali au obligaţia de aduce la cunoştinţă cetăţenilor toate faptele şi actele administrative ce interesează colectivitatea locală,sunt obligaţi ca, în exercitarea mandatului,să organizeze periodic,cel puţin o dată pe trimestru,întâlniri cu cetăţenii,să acorde audienţe şi să prezinte în consiliul local o informare privind problemele ridicate la întâlnirea cu cetăţenii,comisiile de specialitate sunt obligate să prezinte consiliului un raport anual de activitate,care va fi făcut public prin grija secretarului.

 10. Aleşii locali au îndatorirea de a-şi perfecţiona pregătirea în domeniul adm.publice locale,urmând cursurile de pregătire,formare şi perfecţionare organizate în acest scop de instituţiile abilitate.

 11. Consilierii locali nu pot lipsi de la lucrările consiliului,nu se consideră absent consilierul care nu participă la lucrări întrucât se află în îndeplinirea unei însărcinări oficiale

 12. Aleşii locali nu pot face uz şi nu se pot prevala de această calitate în exercitarea unei activităţi private

 

CAPITOLUL VII

 

INDEMNIZAŢII

Art.61.(1) Indemnizaţia de şedinţă se acordă proporţional cu numărul de şedinţe ordinare sau extraordinare ale consiliului local, precum şi ale comisiilor de specialitate la care consilierul a participat, din numărul total al şedinţelor organizate, în luna respectivă după cum urmează:

a.) Indemnizaţie 100% dacă a participat la toată şedinţele ordinare şi extraordinare ale consiliului local şi ale comisiilor de specialitate organizate în luna respectivă,

 1. Numărul maxim de şedinţe pentru care se poate acorda indemnizaţia,este de o şedinţă ordinară de consiliu şi 1-2 şedinţe de comisii de specialitate pe lună.

 2. În caz de neparticipare la toate şedinţele ale consiliului local şi ale comisiilor de specialitate organizate în luna respectivă, nu primeşte indemnizaţie,

 1. Indemnizaţia de şedinţă pentru membrii consiliului care participă la şedinţele ordinare ale consiliului şi ale comisiilor de specialitate va fi în cuantum de până la 5% din indemnizaţia lunară a primarului

(2) Viceprimarul comunei nu beneficează de indemnizaţie de consilier.

(3) Indemnizaţia pentru activitatea în comisia de specialitate din care face parte consilierul se acordă numai dacă s-a realizat o acţiune concretă, constatată prin procesul verbal de şedinţă şi prin alte materiale, ca urmare a studiilor, analizelor, avizelor şi verificărilor efectuate.

 1. Plata indemnizaţiilor de consilieri se face pe baza propunerilor făcute de secretarul comunei, în luna următoare celei pentru care se plăteşte.

 2. Consilierii care participă la şedinţele de consiliu organizate în mod excepţional în timpul programului de lucru, se consideră învoiţi de drept,fără a le fi afectat salariul şi celelalte drepturi ce le revin,potrivit legii,de la locul de muncă.

 

CAPITOLUL VIII

 

SANCŢIUNI

Art 62. Încălcarea de către consilieri a obligaţiilor ce-i revine în exercitarea mandatului se sancţionează potrivit legii şi prezentului regulament, avându-se în vedere gravitatea abateriilor, repetarea acestora şi condiţiile în care s-au produs.

Aleşii locali răspund,în condiţiile legii,administrative,civil sau penal,după caz, pentru faptele săvârşite în exercitarea atribuţiilor ce le revin.

Consilierii răspund în nume propriu,pentru activitatea desfăşurată în exercitarea mandatului,precum şi solidar,pentru activitatea consiliului din care fac parte şi pentru hotărârile pe care le au votat.

În procesul –verbal al şedinţei consiliului va fi consemnat rezultatul votului,iar, la cererea consilierului,se va menţiona în mod expres votul acestuia.

Art 63. (l) Preşedintele de şedinţă poate aplica următoarele sancţiuni consilierului care nu respectă normele de desfăşurare a şedinţelor consiliului local:

 1. Avertismentul

 2. Chemarea la ordine

c .) Retragerea cuvântului

d.) Eliminarea din sala de şedinţă

(2) Consiliul local poate hotără, cu votul cel puţin 2/3 din membrii săi, aplicarea următoarelor sancţiuni consilieriilor care, în exercitare mandatului, au săvârşit abateri de la prevederile legii şi ale prezentului regulament.

 1. excluderea temporară de la lucrările consiliului şi ale comisiei de specialitate

 2. retragerea indemnizaţiei de şedinţă,pentri 1-2 şedinţe

La prima abatere,preşedintele de şedinţă atrage atenţia consilierului în culpă şi îl invită să respecte regulamentul.

Consilierii care nesocotesc avertismentul şi invitaţia preşedintelui şi continuă să se abată de la regulament,precum şi cei care încalcă în mod grav,chiar pentru prima dată,dispoziţiile regulamentului vor fi chemaţi la ordine.

Chemarea la ordine se înscrie în procesul-verbal de şedinţă.

Înainte de a fi chemat la ordine,consilierul este invitat de către preşedinte să îşi retragă sau să explice cuvântul ori expresiile care au generat incidentul şi care ar atrage aplicarea sancţiunii dacî expresia întrebuinţată a fost retrasă ori dacă explicaţiile date sunt apreciate de preşedinte ca satisfăcătoare,sancţiunea nu se mai aplică.

În cazul unor abateri grave,săvârşite în mod repetat,sau al unor abateri deosebit de grave,consiliul poate aplica sancţiunea excluderii temporare a consilierului de la lucrările consiliului,gravitatea abaterii va fi stabilită de comisia de specialitate care are în obiectul de activitate aspecte juridice,în cel mult 10 zile de la sesizare.

Mandatul de consilier încetează de drept în următoare cazuri.

 1. demisie

 2. incompatibilitate

 3. schimbarea domiciliului într-o altă unitate administraţia şi teritorială

 4. imposibilitatea executării mandatului pe o perioadă mai mare de 6 luni consecutive,

 5. constatarea, după validarea mandatului, că alegerea s-a făcut prin fraudă electorală sau prin orice altă încălcarea a Legii privind alegerile locale

 6. condamnarea, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, la o pedeapsă privativă de libertate

 7. punerea sub interdicţie judecătorească

 8. pierderea drepturilor electorale

 9. lipsa nemotivată de la 3 şedinţe ordinare consecutive ale consiliului local

 10. deces

2.) Încetarea de drept a mandatului de consilier se constată de consiliul local prin hotărârea, la iniţiativa primarului sau a oricărui consilier.

  

CAPITOLUL IX

 

DISPOZIŢII FINALE

Art.64. Secretarul comunei precum şi funcţionarii din aparatul propriu al consiliului local o asigură consilieriilor asistenţă de specialitate.

Art.65. Prezentul Regulament intră în vigoare pe data adoptării de către consiliul local, cu votul a cel puţin 2/3 din rândul membriilor săi. Modificările şi completările se pot face tot cu acelaşi număr de voturi.-

 

Corund, la 26 iulie 2012.

  

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI:                                          CONTRASEMNEAZĂ 

BALAZS ISTVAN                                                              SECRETARUL COMUNEI: 

                                                                                             MATE BERTA

 

Dokumentum letöltése pdf formátumban